ताजा समाचार:
१ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोर१ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोरप्रदेश नं. १ को राजधानीको विष्ायलार्इ लिएर जनता सडकमाअहिले सम्मकै ताजा मत परिण्ााम प्रदेशसभा तफ निर्वाचन क्ष्ोत्र नं १ ((क) माओवादी कुलप्रसाद साम्बा अहिलेको ताजा मत परिण्ााम अनुरसार एमाले अगाडिप्रतिनिधिसभा तफनेकपा एमाल २२ जीत ५६ अग्रतामाओवादअहिलेको ताजा मत परिण्ााम अनुरसार एमाले अगाडिमोरङ क्षेत्र नं. १,२,३,४,५ र ६ (बिहान ७ बजे) को ताजा मत परिणाममोरङ क्षेत्र नं . ३ भानुभक्त ढकाल (एमाले)१९०७ मतले अग्रता |मोरङ क्षेत्र नं. ६ लाल बाबू पण्डित ६७५ मतले विजय |माेरङ क्षेत्र नं. १ र ६ काे ताजा मत परिणाम
clxn] k|;f/0f eO{/x]sf]
नेपालबानी राष्टिय समाचार
3:00 pm-3:15 pm

sfo{s|d tflnsf
नेपालबानी राष्टिय समाचार
3:00 pm-3:15 pm
सुसेली समाचार
5:00 pm-5:05 pm
बाल संसार
5:05 pm-6:00 pm
नेपालबानी राष्टिय समाचार
6:00 pm-6:30 pm
View all
;dfrf/ / ultljwL
१ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोर Added on: 2017-12-17 १ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोरङका १७ स्थानीय तह मध्ये बहुमत स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुखको संयुत्तm बैठक विस्तृतमा १ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोर Added on: 2017-12-17 १ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोरङका १७ स्थानीय तह मध्ये बहुमत स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुखको संयुत्तm बैठक विस्तृतमा प्रदेश नं. १ को राजधानीको विष्ायलार्इ लिएर जनता सडकमा Added on: 2017-12-16 प्रदेश नं. १ को राजधानीको विष्ायलार्इ लिएर जनता सडकमा विस्तृतमा अहिले सम्मकै ताजा मत परिण्ााम प्रदेशसभा तफ निर्वाचन क्ष्ोत्र नं १ ((क) माओवादी कुलप्रसाद साम्बा Added on: 2017-12-09 अहिले सम्मकै ताजा मत परिण्ााम प्रदेशसभा तफ निर्वाचन क्ष्ोत्र नं १ ((क) माओवादी कुलप्रसाद साम्बा लिम्बु १४०८ कांग्रेस लिलम अधिकारी ८०६ निर्वाचन क्ष्ोत्र नं १ ((ख) एमाले उपेन्द्र घिमिरे ८६९ कांग्रेस र्इश्वरी कोइराला ८४८ मोरङ क्ष्ोत्र नं . १ मा एमालेका घनश् विस्तृतमा अहिलेको ताजा मत परिण्ााम अनुरसार एमाले अगाडिप्रतिनिधिसभा तफनेकपा एमाल २२ जीत ५६ अग्रतामाओवाद Added on: 2017-12-09 अहिलेको ताजा मत परिण्ााम अनुरसार एमाले अगाडिप्रतिनिधिसभा तफनेकपा एमाल २२ जीत ५६ अग्रतामाओवादी ६ जीत २६ अग्रतानेपाली काङ्ग्रेस ३ जीत १८ अग्रताप्रदेशसभा तफनेकपा एमाल १७ जीत ६९ अग्रतामाओवादी ८ जीत ४१ अग्रतानेपाली काङ्ग्रेस ३ जीत ३८ अग विस्तृतमा अहिलेको ताजा मत परिण्ााम अनुरसार एमाले अगाडि Added on: 2017-12-09 प्रतिनिधिसभा तफनेकपा एमाल २१जीत ५६अग्रतामाओवादी ६जीत २८अग्रतानेपाली काङ्ग्रेस ३जीत २०अग्रताप्रदेशसभा तफनेकपा एमाल १६जीत ८१अग्रतामाओवादी १३जीत ४३अग्रतानेपाली काङ्ग्रेस ३जीत ४०अग्रता विस्तृतमा मोरङ क्षेत्र नं. १,२,३,४,५ र ६ (बिहान ७ बजे) को ताजा मत परिणाम Added on: 2017-12-09 मोरङ क्षेत्र नं. १,२,३,४,५ र ६ (बिहान ७ बजे) को ताजा मत परिणाम मोरङ क्षेत्र नं . १ डिग बहादुर लिम्बु नेपाली (काङ्ग्रेस) ३१४३६ घनश्याम खतिवडा (एमाले) ३७५२४ मोरङ क्षेत्र नं . २ डा. मिनेन्द्र रिजाल (कांग्रेस) १६४४९ ऋषीकेश पोख्रेल (एमाले) १६३५५ विस्तृतमा मोरङ क्षेत्र नं . ३ भानुभक्त ढकाल (एमाले)१९०७ मतले अग्रता | Added on: 2017-12-09 मोरङ क्षेत्र नं . ३ भानुभक्त ढकाल (एमाले)१९०७ मतले अग्रता | विस्तृतमा मोरङ क्षेत्र नं. ६ लाल बाबू पण्डित ६७५ मतले विजय | Added on: 2017-12-09 मोरङ क्षेत्र नं. ६ लाल बाबू पण्डित ६७५ मतले विजय | विस्तृतमा माेरङ क्षेत्र नं. १ र ६ काे ताजा मत परिणाम Added on: 2017-12-08 माेरङ क्षेत्र नं. १ र ६ काे ताजा मत परिणाम विस्तृतमा क्ष्ोत्र नं. १ मा एमाले को अग्रता Added on: 2017-12-08 मोरङको ताजा मत परिण्ााम मोरङको क्ष्ोत्र नं. १ २ ३ र ६ मा मत गण्ाना जारी अहिले सम्मकै ताजा मत परिण्ााम अनुसार मोरङको क्ष्ात्र नं. १ मा एमाले को अग्रता रहेको छ । विस्तृतमा
ताजा समाचार:
१ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोर१ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोरप्रदेश नं. १ को राजधानीको विष्ायलार्इ लिएर जनता सडकमाअहिले सम्मकै ताजा मत परिण्ााम प्रदेशसभा तफ निर्वाचन क्ष्ोत्र नं १ ((क) माओवादी कुलप्रसाद साम्बा अहिलेको ताजा मत परिण्ााम अनुरसार एमाले अगाडिप्रतिनिधिसभा तफनेकपा एमाल २२ जीत ५६ अग्रतामाओवादअहिलेको ताजा मत परिण्ााम अनुरसार एमाले अगाडिमोरङ क्षेत्र नं. १,२,३,४,५ र ६ (बिहान ७ बजे) को ताजा मत परिणाममोरङ क्षेत्र नं . ३ भानुभक्त ढकाल (एमाले)१९०७ मतले अग्रता |मोरङ क्षेत्र नं. ६ लाल बाबू पण्डित ६७५ मतले विजय |माेरङ क्षेत्र नं. १ र ६ काे ताजा मत परिणाम