ताजा समाचार:
मोरङ सुन्दरहरैंचामा हावाहुरीका कारण्ा ठूलो क्ष्ातिसुन्दरहरैंचा वडा नं.७ मा अन्य वडा भन्दा धेरै राजस्व संकलन१ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोर१ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोरप्रदेश नं. १ को राजधानीको विष्ायलार्इ लिएर जनता सडकमाअहिले सम्मकै ताजा मत परिण्ााम प्रदेशसभा तफ निर्वाचन क्ष्ोत्र नं १ ((क) माओवादी कुलप्रसाद साम्बा अहिलेको ताजा मत परिण्ााम अनुरसार एमाले अगाडिप्रतिनिधिसभा तफनेकपा एमाल २२ जीत ५६ अग्रतामाओवादअहिलेको ताजा मत परिण्ााम अनुरसार एमाले अगाडिमोरङ क्षेत्र नं. १,२,३,४,५ र ६ (बिहान ७ बजे) को ताजा मत परिणाममोरङ क्षेत्र नं . ३ भानुभक्त ढकाल (एमाले)१९०७ मतले अग्रता |
clxn] k|;f/0f eO{/x]sf]
No Programs Found

sfo{s|d tflnsf
No Programs Found
View all
;dfrf/ / ultljwL
मोरङ सुन्दरहरैंचामा हावाहुरीका कारण्ा ठूलो क्ष्ाति Added on: 2018-06-17 मोरङ सुन्दरहरैंचामा हावाहुरीका कारण्ा ठूलो क्ष्ाति विस्तृतमा सुन्दरहरैंचा वडा नं.७ मा अन्य वडा भन्दा धेरै राजस्व संकलन Added on: 2018-06-17 सुन्दरहरैंचा वडा नं.७ ले आ.व. ०७४/०७५ मा अन्य वडा भन्दा धेरै राजस्व संकलन गरेको छ विस्तृतमा १ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोर Added on: 2017-12-17 १ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोरङका १७ स्थानीय तह मध्ये बहुमत स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुखको संयुत्तm बैठक विस्तृतमा १ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोर Added on: 2017-12-17 १ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोरङका १७ स्थानीय तह मध्ये बहुमत स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुखको संयुत्तm बैठक विस्तृतमा प्रदेश नं. १ को राजधानीको विष्ायलार्इ लिएर जनता सडकमा Added on: 2017-12-16 प्रदेश नं. १ को राजधानीको विष्ायलार्इ लिएर जनता सडकमा विस्तृतमा अहिले सम्मकै ताजा मत परिण्ााम प्रदेशसभा तफ निर्वाचन क्ष्ोत्र नं १ ((क) माओवादी कुलप्रसाद साम्बा Added on: 2017-12-09 अहिले सम्मकै ताजा मत परिण्ााम प्रदेशसभा तफ निर्वाचन क्ष्ोत्र नं १ ((क) माओवादी कुलप्रसाद साम्बा लिम्बु १४०८ कांग्रेस लिलम अधिकारी ८०६ निर्वाचन क्ष्ोत्र नं १ ((ख) एमाले उपेन्द्र घिमिरे ८६९ कांग्रेस र्इश्वरी कोइराला ८४८ मोरङ क्ष्ोत्र नं . १ मा एमालेका घनश् विस्तृतमा अहिलेको ताजा मत परिण्ााम अनुरसार एमाले अगाडिप्रतिनिधिसभा तफनेकपा एमाल २२ जीत ५६ अग्रतामाओवाद Added on: 2017-12-09 अहिलेको ताजा मत परिण्ााम अनुरसार एमाले अगाडिप्रतिनिधिसभा तफनेकपा एमाल २२ जीत ५६ अग्रतामाओवादी ६ जीत २६ अग्रतानेपाली काङ्ग्रेस ३ जीत १८ अग्रताप्रदेशसभा तफनेकपा एमाल १७ जीत ६९ अग्रतामाओवादी ८ जीत ४१ अग्रतानेपाली काङ्ग्रेस ३ जीत ३८ अग विस्तृतमा अहिलेको ताजा मत परिण्ााम अनुरसार एमाले अगाडि Added on: 2017-12-09 प्रतिनिधिसभा तफनेकपा एमाल २१जीत ५६अग्रतामाओवादी ६जीत २८अग्रतानेपाली काङ्ग्रेस ३जीत २०अग्रताप्रदेशसभा तफनेकपा एमाल १६जीत ८१अग्रतामाओवादी १३जीत ४३अग्रतानेपाली काङ्ग्रेस ३जीत ४०अग्रता विस्तृतमा मोरङ क्षेत्र नं. १,२,३,४,५ र ६ (बिहान ७ बजे) को ताजा मत परिणाम Added on: 2017-12-09 मोरङ क्षेत्र नं. १,२,३,४,५ र ६ (बिहान ७ बजे) को ताजा मत परिणाम मोरङ क्षेत्र नं . १ डिग बहादुर लिम्बु नेपाली (काङ्ग्रेस) ३१४३६ घनश्याम खतिवडा (एमाले) ३७५२४ मोरङ क्षेत्र नं . २ डा. मिनेन्द्र रिजाल (कांग्रेस) १६४४९ ऋषीकेश पोख्रेल (एमाले) १६३५५ विस्तृतमा मोरङ क्षेत्र नं . ३ भानुभक्त ढकाल (एमाले)१९०७ मतले अग्रता | Added on: 2017-12-09 मोरङ क्षेत्र नं . ३ भानुभक्त ढकाल (एमाले)१९०७ मतले अग्रता | विस्तृतमा मोरङ क्षेत्र नं. ६ लाल बाबू पण्डित ६७५ मतले विजय | Added on: 2017-12-09 मोरङ क्षेत्र नं. ६ लाल बाबू पण्डित ६७५ मतले विजय | विस्तृतमा माेरङ क्षेत्र नं. १ र ६ काे ताजा मत परिणाम Added on: 2017-12-08 माेरङ क्षेत्र नं. १ र ६ काे ताजा मत परिणाम विस्तृतमा क्ष्ोत्र नं. १ मा एमाले को अग्रता Added on: 2017-12-08 मोरङको ताजा मत परिण्ााम मोरङको क्ष्ोत्र नं. १ २ ३ र ६ मा मत गण्ाना जारी अहिले सम्मकै ताजा मत परिण्ााम अनुसार मोरङको क्ष्ात्र नं. १ मा एमाले को अग्रता रहेको छ । विस्तृतमा
ताजा समाचार:
मोरङ सुन्दरहरैंचामा हावाहुरीका कारण्ा ठूलो क्ष्ातिसुन्दरहरैंचा वडा नं.७ मा अन्य वडा भन्दा धेरै राजस्व संकलन१ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोर१ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोरप्रदेश नं. १ को राजधानीको विष्ायलार्इ लिएर जनता सडकमाअहिले सम्मकै ताजा मत परिण्ााम प्रदेशसभा तफ निर्वाचन क्ष्ोत्र नं १ ((क) माओवादी कुलप्रसाद साम्बा अहिलेको ताजा मत परिण्ााम अनुरसार एमाले अगाडिप्रतिनिधिसभा तफनेकपा एमाल २२ जीत ५६ अग्रतामाओवादअहिलेको ताजा मत परिण्ााम अनुरसार एमाले अगाडिमोरङ क्षेत्र नं. १,२,३,४,५ र ६ (बिहान ७ बजे) को ताजा मत परिणाममोरङ क्षेत्र नं . ३ भानुभक्त ढकाल (एमाले)१९०७ मतले अग्रता |